Warning: include(//libraries/joomla/crypt/object.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /libraries/import.php on line 22

Warning: include(//libraries/joomla/crypt/object.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /libraries/import.php on line 22

Warning: include() [function.include]: Failed opening '//libraries/joomla/crypt/object.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php5/lib/pear') in /libraries/import.php on line 22

Warning: include(/administrator/components/com_config/views/application/javascript.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /libraries/import.php on line 28

Warning: include(/administrator/components/com_config/views/application/javascript.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /libraries/import.php on line 28

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/administrator/components/com_config/views/application/javascript.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php5/lib/pear') in /libraries/import.php on line 28

Warning: include(//libraries/joomla/crypt/object.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /libraries/import.php on line 30

Warning: include(//libraries/joomla/crypt/object.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /libraries/import.php on line 30

Warning: include() [function.include]: Failed opening '//libraries/joomla/crypt/object.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php5/lib/pear') in /libraries/import.php on line 30

Warning: include(/administrator/components/com_content/helpers/html/session.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /libraries/import.php on line 32

Warning: include(/administrator/components/com_content/helpers/html/session.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /libraries/import.php on line 32

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/administrator/components/com_content/helpers/html/session.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php5/lib/pear') in /libraries/import.php on line 32

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /libraries/import.php:22) in /libraries/joomla/session/session.php on line 537

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /libraries/import.php:22) in /libraries/joomla/session/session.php on line 537
Statute

Statut Polskiego Stowarzyszenia Byłych Piłkarzy

 S T A T U T 


P O L S K I E G O S T O W A R Z Y S Z E N I A B Y Ł Y C H P I Ł K A R Z Y

 

 WARSZAWA, pharm styczeń 2008 r.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1.

Polskie Stowarzyszenie Byłych Piłkarzy, prostate zwane w dalszej części Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, realizującym swoje cele w sposób zgodny z przepisami Konstytucji oraz porządkiem prawnym określonym w ustawach.

§ 2.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia
7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873).

§ 3. 

 1. Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Polskie Stowarzyszenie Byłych Piłkarzy. Stowarzyszenie może się także posługiwać nazwą skróconą PSBP (oraz wyróżniającego je znaku graficznego), a także używać odznak i pieczęci zgodnie z właściwymi przepisami.
 2. Nazwa Stowarzyszenia oraz znak graficzny są prawnie zastrzeżone.

§ 4. 

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa. 

§ 5.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność na terenie Polski i poza jej granicami.

§ 6. 

Stowarzyszenie może tworzyć jednostki terenowe - oddziały i przedstawicielstwa w kraju, jak również prowadzić oddziały i przedstawicielstwa w kraju, prowadzić ośrodki sportowe, a także uczestniczyć w innych podmiotach w kraju i za granicą. Terenowa jednostka organizacyjna Stowarzyszenia może posiadać osobowość prawną. Minimalna liczba członków do utworzenia i powołania Oddziału wynosi 15 osób.

§ 7. 

 1.  Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 2.  Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 8. 

Stowarzyszenie może należeć do organizacji międzynarodowych na warunkach określonych w ich statutach.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI 

§ 9.

Przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności w zakresie promocji sportu, a w szczególności rozwoju Polskiej piłki nożnej, ochrony zdrowia i opieki socjalnej byłych piłkarzy ? uczestników reprezentacji narodowej i polskich klubów wszystkich
lig piłkarskich, a w tym w szczególności:

- celami statutowymi Stowarzyszenia jest:

1)      prowadzenie szerokiej akcji promocyjnej i udzielanie wszechstronnej pomocy
w organizowaniu EURO 2012 w Polsce;

2)      wspólne, z innymi podmiotami w kraju i za granicą, promowanie i uprawianie sportu, jako czynnika konsolidującego społeczeństwa;

3)      stworzenie forum dyskusyjnego, którego celem będzie wymiana idei, propozycji i sugestii mających na celu popularyzowanie piłki nożnej w Polsce i Polskiej piłki nożnej za granicą;

4)      doradcza i promocyjna działalność na rzecz piłkarzy, którzy zawierają kontrakty z krajowymi i zagranicznymi klubami piłkarskimi;

5)      opracowanie ścieżki kariery i szkoleń dla byłych piłkarzy, które będą ułatwiały podjęcie zatrudnienia we wszystkich krajach Europy;

6)      prowadzenie polityki marketingowej mającej na celu pozyskiwanie środków, które mają pomóc piłkarzom będącym w potrzebie;

7)      działalność edukacyjna z zakresu sportu i rekreacji, zwłaszcza piłki nożnej;

8)       promocji i organizacji wolontariatu;

§ 91 

Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności usługowej i handlowej, a w tym w szczególności:

1)      działalność fizjoterapeutyczna (PKD ? 85.14.A);

2)      działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna (PKD ? 85.14.D);

3)      działalność paramedyczna (PKD ? 85.14.E);

4)      działalność związana z opieką socjalną wraz z zakwaterowaniem (PKD ? 85.31.B);

5)      działalność związana z opieką socjalną bez zakwaterowania (PKD - 85.32.C);

6)      działalność związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD ? 93.04.Z);

7)      pozostała działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD - 93.05);

8)      działalność związana z prowadzeniem miejsc krótkotrwałego zakwaterowania (PKD ? 55.23.Z);

9)      działalność handlowa w detalu jak i w hurcie (PKD - 52.11.Z, 52.12.Z, 52.31.Z. 52.32.Z, 52.33.Z, 52.47.A, 52.47.B, 52.48.B);

10)  działalność reklamowa (PKD ?74.40.Z);

11)  wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD ? 70.20.Z) 

§ 10. 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1)      ?zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym;

2)      ?działalność wydawniczą, wystawienniczą i prasową;

3)      ?organizowanie szkoleń, konkursów, konferencji;

4)      współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami, kierowanie do nich postulatów;

5)      ?udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej byłym piłkarzom i instytucjom sportowym;

6)      ?prowadzenie działalności doradczej i informacyjnej na rzecz piłkarzy i organizacji sportowych;

7)      ?organizowanie świadczeń na rzecz byłych piłkarzy;

8)      ?organizowanie imprez integracyjnych, promocyjnych i kulturalnych;

9)      ?organizowanie imprez sportowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym;

10)  ?prowadzenie i wspomaganie działalności badawczej i naukowej;

§ 11.

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

 

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA 

§ 12.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1)      ?członków zwyczajnych,

2)      ?członków wspierających,

3)      ?członków honorowych.

§ 13. 

 1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne - posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych.
 2. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.
 3. Osoby prawne, które są zainteresowane działaniem Stowarzyszenia i zaoferują pomoc finansową i/lub rzeczową mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swego przedstawiciela.

§ 14.

 1. Kandydat do Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek, a ponadto:

1)      ?osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, numer PESEL,

2)      ?osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer Regon, dołączając także odpis z właściwego rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru.

 1. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.
 2. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 1 miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu.

§ 15. 

 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma w szczególności prawo do:

1)      ?uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia i brania udziału w głosowaniu,

2)      ?wybierania i bycia wybranym do organów Stowarzyszenia,

3)      ?zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwienia,

4)      ?uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:

1)      ?brać czynny udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,

2)      ?przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia,

3)      ?nie naruszać solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia,

4)      ?regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 16.

 1. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:

1)      ?pisemnej rezygnacji z członkostwa,

2)      ?śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych,

3)      ?likwidacji członka będącego osobą prawną,

4)      ?wykluczenia.

 1. Wykluczenie członka następuje w przypadku:

1)      ?nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 1 rok,

2)      ?postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem,

3)      ?postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę, jako członka Stowarzyszenia lub godzi w jego dobre imię,

4)      ?działania na szkodę Stowarzyszenia.

 1. O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.
 2. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 1 pkt 1 - 3 stwierdza Zarząd w formie uchwały, przepis ustępu 3 stosuje się odpowiednio.
 3. Od uchwał Zarządu, o których mowa w ustępie 3 i 4 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 1 miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

§ 17.

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub zagranicą, która za swoją zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia za okazaną pomoc w realizacji jego celów, po złożeniu deklaracji zawierającej dane, o których mowa w § 14 ust. 1 oraz oświadczenie o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia.
 2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.
 3. Skreślenie z listy członków wspierających następuje zgodnie z § 16.

§ 18.

 1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada Walne Zebranie za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.
  1. Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego, nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków, jako członka zwyczajnego.
  2. Walne Zebranie może odebrać godność członka honorowego w wypadkach określonych w § 16 ust. 2 pkt. 2 - 4.

§ 19. 

 1. Członkowi honorowemu może być nadana godność Honorowego Prezesa Stowarzyszenia. Godność tę Walne Zebranie może nadać osobie szczególnie zasłużonej w działalności na rzecz Polskiej piłki nożnej, której postawa moralna i dotychczasowa działalność jest zgodna z celami i zasadami działalności Stowarzyszenia.
  1. W tym samym czasie godność Honorowego Prezesa Stowarzyszenia może być nadana tylko jednej osobie.
  2. Do Honorowego Prezesa Stowarzyszenia stosuje się postanowienia dotyczące członków honorowych, z tym, że nadanie i odebranie tej godności następuje uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.
  3. Honorowy Prezes Stowarzyszenia ma prawo udziału w pracach wszystkich organów Stowarzyszenia z głosem doradczym.

§ 20. 

Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestnictwa w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego. Uczestniczą w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

 

ORGANY STOWARZYSZENIA 

§ 21.

Władzami Naczelnymi Stowarzyszenia są:

1)      ?Walne Zebranie Członków, zwane w dalszej części Walnym Zebraniem

2)      ?Zarząd Główny,

3)      ?Główna Komisja Rewizyjna.

§ 22.

 1. Wyboru Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie spośród członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym. Walne Zebranie może zarządzić głosowanie jawne.
  1. Członkowie Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej są wybierani na 4-letnią kadencję do czasu wyboru nowego Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej. Mandat członków Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej wygasa po pierwszym Walnym Zebraniu odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.
  2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą te samą funkcje pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.
  3. Mandat członka Zarządu Głównego lub Głównej Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:

1)      ?ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,

2)      ?pisemnej rezygnacji,

3)      ?odwołania przez Walne Zebranie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.

 1. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu Głównego lub Głównej Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji Walne Zebranie dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji drogą wyborów uzupełniających.

§ 23. 

 1. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile Statut nie stanowi inaczej.
 2. Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zebraniu nie uczestniczy, co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte odpowiednią większością głosów oddanych przez członków obecnych.
 3. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie jednej godziny po pierwszym terminie.

§ 24.

 1. Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania w szczególności należy:

1)      ?uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia,

2)      ?uchwalenie regulaminów działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia i Głównej Komisji Rewizyjnej,

3)      ?rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia,

4)      ?rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Głównego Stowarzyszenia z działalności minionej w kadencji,

5)      ?udzielanie, po wysłuchaniu wniosków Głównej Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu,

6)      ?wybór Prezesa i Członków Zarządu Głównego,

7)      ?wybór członków Głównej Komisji Rewizyjnej,

8)      ?uchwalenie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany,

9)      ?nadanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,

10)  ?ustalanie wysokości składek członkowskich,

11)  ?podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,

12)  ?podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji,

13)  ?podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów.

 1. Walne Zebranie pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie po otwarciu go przez Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia wybiera Przewodniczącego Zebrania, a na jego wniosek Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, którzy dalej prowadzą obrady.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:
 4. Zarząd Główny,
 5. Główna Komisja Rewizyjna,
 6. na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 liczby Zarządów Oddziałów.
 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 8. Zarząd Główny jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 4.
 9. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd Główny powiadamia członków, na co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.

§ 25.

 1. Zarząd Główny składa się z 5 członków: Prezesa, 2 Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.
 2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go wskazany Wiceprezes lub wskazany członek Zarządu.
 3. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

§ 26. 

 1. Do zakresu działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia należy w szczególności:

1)      realizacja uchwał Walnego Zebrania,

2)      kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,

3)      podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania członkostwa,

4)      uchwalenie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,

5)      składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,

6)      nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 31 ust. 7,

7)      uchwalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia,

8)      powoływanie i rozwiązywanie jednostek terenowych ? oddziałów, określenie zasięgu ich działania i siedziby,

9)      koordynowanie działalności jednostek terenowych,

10)  zawieszanie w czynnościach Zarządów Oddziałów, jeżeli ich działalność jest niezgodna z przepisami prawa, postanowieniami Statutu lub uchwałami władz Stowarzyszenia. Maksymalny okres zawieszenia trwa 6 miesięcy.

11)  zawieszanie uchwał Zarządów Oddziałów, w razie ich sprzeczności z przepisami prawa, postanowieniami Statutu lub uchwałami władz nadrzędnych,

12)  uchwalanie regulaminów określonych przepisami Statutu, w tym ramowych regulaminów zarządów oddziałów,

13)  rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządów oddziałów w sprawach określonych w Statucie,

14) w razie odwołania Zarządu Oddziału, powołanie Zarządu Tymczasowego, który pełni funkcje do czasu wyboru nowego Zarządu Oddziału przez Walne Zebranie Oddziału. Zarząd Główny jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie Członków w terminie 3 miesięcy od dnia zawieszenia Zarządu Oddziału.

 1. Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach niewymagających kolektywnego działania.
 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony członek Zarządu.
 4. Do obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd może zatrudniać pracowników, którzy tworzą Biuro Stowarzyszenia.
  1. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin Zarządu.

§ 27.

 1. Główna Komisja Rewizyjna składa się od trzech do pięciu członków.
 2. Główna Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
 3. Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

1)      przeprowadzenie, co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Zarządu Głównego,

2)      składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków w przedmiocie?absolutorium ustępującemu Zarządowi,

3)      przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,

4)      prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,

5)      składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania,

6)      zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd Główny w terminie ustalonym Statutem,

7)      prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie ?stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd Główny z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,

8)      składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

 

 1. Szczegółowe zasady działania Głównej Komisji Rewizyjnej określa regulamin Głównej Komisji Rewizyjnej.
 2. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby:
 3. będące członkami Zarządu lub pozostające z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
 4. skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 5. Wybranie do składu Komisji osoby wbrew postanowieniom ust. 5 jest nieważne. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 5 w trakcie kadencji Komisji jest
   równoznaczne z pisemną rezygnacją członka Komisji, którego okoliczność ta dotyczy.

§ 28.

Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby inni jej członkowie mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

§ 29.

Władzami Oddziału Stowarzyszenia są:

1)      Walne Zebranie Oddziału,

2)      Zarząd Oddziału,

3)      Komisja Rewizyjna Oddziału.

§ 30.

Do Władz Oddziału Stowarzyszenia stosuje się odpowiednio przepisy § § 22 ? 28.

 

MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA 

§ 31. 

 1. Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
 2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:

1)      składek członkowskich,

2)      dotacji,

3)      środków otrzymanych od sponsorów,

4)      darowizn,

5)      zapisów i spadków,

6)      dochodów z własnej działalności,

7)      dochodów z majątku.

 

 1. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad i w wysokości określonej przez Walne Zebranie, w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
 2. 40% kwoty pochodzącej ze składek członkowskich Zarząd Oddziału odprowadza w terminie do 30 kwietnia każdego roku na rachunek bankowy Zarządu Głównego.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie ? z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.
 5. Następujące czynności zarządu majątkiem wymagają zgody Walnego Zebrania Członków:

1)      nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,

2)      nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce,

3)      zaciągnięcie kredytu lub pożyczki w kwocie wyższej niż 200 000, 00 zł.

4)      wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości Stowarzyszenia na okres dłuższy niż 3 lata,

5)      rozporządzenie składnikiem majątku Stowarzyszenia o wartości wyższej niż 200 000, 00 zł. lub zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego tę wartość,

6)      przyjęcie lub odrzucenie spadku. 

§ 32.

 1. Zabronione jest udzielanie pożyczek przez Stowarzyszenie lub zabezpieczanie zobowiązań ?majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do:

1)      członków Stowarzyszenia i jego organów,

2)      pracowników Stowarzyszenia,

3)      małżonków pracowników oraz ich krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych lub powinowatych w linii bocznej do drugiego stopnia,

4)      osób związanych z pracownikami z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

 1. Zabronione jest przekazywanie majątku Stowarzyszenia osobom, o których mowa w ust. 1 pkt 1 - 4, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
 2. Zabronione jest wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1 - 4 na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, ?że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
 3. Zabronione jest kupowanie przez Stowarzyszenie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą osoby wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ? od osób, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4.

§ 33.

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach i w zakresie służącym realizacji jego celów statutowych.

2. O podjęciu i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej oraz jej zakresie decyduje Walne Zebranie.

§ 34. 

 1. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa dwóch członków Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes.
 2. Oświadczenia woli w imieniu Oddziału Stowarzyszenia składa Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu, w tym Wiceprezes.

 

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 35. 

Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Walne Zebranie Stowarzyszenia na podstawie uchwały powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków Stowarzyszenia, § 23 nie stosuje się.

§ 36.

 1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków Stowarzyszenia, § 23 nie stosuje się.
 2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeśli Walne Zebranie nie wyznaczy innych likwidatorów.
 3. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia, zostanie podzielony zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania.

 

Statut został przyjęty uchwałą Członków Założycieli Polskiego Stowarzyszenia Byłych Piłkarzy w Warszawie w dniu 4 stycznia 2008 r.

Logowanie

Odwiedziło Nas:

Dzisiaj15
Ten Miesiąc1382
Wszystkich185681

 Partnerzy: